Lovgivning

Lovgivning

I forbindelse med håndtering af den brugte plastemballage, er der en række love og regulativer, som virksomhederne skal overholde. Det er kommunerne, der fører tilsyn med, at virksomhederne overholder gældende lovgivning. De vigtigste forhold, der har betydning for håndtering af brugt plastemballage, er:

 1. Emballagedirektivet
 2. Affaldsbekendtgørelsen
 3. Kommunens erhvervsaffaldsregulativ

Emballagedirektivet
Danmark skal i lighed med de øvrige EU-medlemslande opfylde Emballagedirektivets krav om indsamling og genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage årligt. Det skal ske senest i 2008. For at nå dette mål er det nødvendigt med større fokus på udsortering af brugt plastemballage fra virksomhederne. Det drejer sig ikke længere blot om transportemballage som fx plastfolie, men også om dunke, spande, tromler, plastsække og andre beholdere af plast.

Affaldsbekendtgørelsen
Affaldsbekendtgørelsen fastlægger rammerne for håndtering af affald.

Den 1. januar 2010 trådte den nye affaldsbekendtgørelse i kraft og hermed også frit valg for affaldsproducenter til selv at vælge miljøgodkendt genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald.

Bekendtgørelse om affald nr 48 af 13 januar 2010:

 • Se den på skærmen på Retsinformation
  Kommunens regulativ for erhvervsaffald
  De nærmere regler fastlægger kommunen i et regulativ. Ifølge affaldsbekendtgørelsen fastsætter kommunen i et regulativ forskrifter om affald. Som virksomhed er det derfor en god ide at kontakte kommunen for at få oplysninger om det konkrete indhold i regulativet. Virksomheder med afdelinger i flere kommuner skal kontakte hver kommune, da kravene til virksomheder kan være forskellig fra kommune til kommune.Kommunens hjemmeside har ofte et menupunkt under Renovation eller Affald, der hedder Regulativer. Her finder du virksomhedens forpligtelser. Der kan fx stå:

  Enhver erhvervsvirksomhed, der frembringer affald, som omfattes af regulativet, har pligt til at benytte den af regulativet fastsatte ordning. Virksomheden har pligt til at sortere alt sit erhvervsaffald i affaldstyper og fraktioner.

  Emballageaffald er omfattet. Emballageaffald af plast består af plastfolier og andre plast-emballager, såsom dunke, spande, tromler, sække og andre beholdere af plast.Virksomheder, der frembringer mere end 50 kg pr. måned har pligt til at frasortere dette til genanvendelse.

  Emballageaffald af plast skal leveres til anlæg, der er godkendt til modtagelse og/eller oparbejdning af plastaffald, og som sikrer genanvendelse til nye plastmaterialer. Aflevering til et behandlingsanlæg bør ske efter aftale, idet det ikke er sikkert, at alle typer plast kan modtages.

  Ovennævnte tekst er fra Ålborg kommunes regulativ for erhvervsaffald.