Ti råd

Ti gode råd om indsamling og sortering af plastemballage

  1. Find ud af, hvor i virksomheden den brugte plastemballage opstår – varemodtagelse, køle/fryserum, lager, opbevaringsrum for rengøringsmidler, produktionen, pakkeriet etc.
  2. Find ud af, hvor meget plastemballage virksomheden smider væk – Miljøstyrelsen anbefaler alle virksomheder med mere en 40 kg brugt plastemballage om måneden at sortere plastemballagen til genanvendelse.
  3. Opdel emballagen i folier (blød plast) og dunke, bøtter og flasker (hård plast)
  4. Kontakt en affaldstransportørog få input til, hvordan I kan håndtere plastaffaldet på jeres virksomhed.
  5. Kontakt kommunen og find ud af, hvilke regler der gælder i den pågældende kommune det er kommunerne der har både anvisnings- og tilsynspligt over for virksomhederne. Det betyder bl.a. at kommunerne skal anvise steder, hvor virksomhederne kan sende deres plastemballage til genanvendelse.
  6. Saml plastfolier for sig – sorter eventuelt i klar og farvet plast – ved at sortere i klar og farvet plast kan virksomheden opnå en merpris på over 1.000 kr. per ton.
  7. Saml og sorter hård plastemballage efter plasttype – store enheder kan eventuelt genbruges – mindre enheder kan blive til nye produkter. Husk også emballage til rengøringsmidler. Hæng eventuelt emballage op som eksempler, så medarbejderne kan se, hvor de forskellige typer skal være efter sorteringen.
  8. Anskaf det optimale udstyr til opsamling af emballage – mange transportører stiller det nødvendige udstyr til rådighed. Det kan eventuelt være en del af kontrakten.
  9. Undgå forurenet og tilsmudset emballage – emballage med rester fra kød- eller frugtsaft og andre fødevarer kan ikke genanvendes, de skal til forbrænding. Heller ikke plastemballage med faremærker på kan genanvendes – den skal håndteres som farligt affald.
  10. Tag medarbejderne med på råd og informer dem om de nye procedurer – det er medarbejderne, der skal sikre, at virksomhedens indsamling og sortering bliver en succes, derfor skal de relevante medarbejdere inddrages i projektet allerede i planlægningsfasen – de har den praktiske erfaring. Forklar om fordelene ved at indsamle og sortere plastemballagen – både miljømæssigt, økonomisk og for medarbejderne i forbindelse med arbejdsrutinerne.